Publikacje

Mamy nie tylko bogate doświadczenie praktyczne, ale prowadzimy również aktywną działalność naukową. Jesteśmy autorami licznych publikacji (monografii, artykułów naukowych i prasowych, komentarzy eksperckich). Prowadzimy szkolenia dla studentów, praktyków oraz specjalistów z poszczególnych branży. Uczestniczymy w licznych konferencjach krajowych oraz międzynarodowych.

Wybrane publikacje
KOMENTARZ
Ustawa o transporcie drogowym. Komentarz (red. M. Etel, A. Piszcz)

Komentarz stanowi szczegółowe omówienie ustawy z 6.9.2001 r. o transporcie drogowym

MONOGRAFIA
Kontrola sądowa decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Rozważania zawarte w publikacji dotyczą problematyki kontroli decyzji wydawanych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

ARTYKUŁ
The Compensation Fund on the Postal Market. The Polish case

Artykuł porusza zagadnienie funduszu kompensacyjnego na polskim rynku pocztowym.

ARTYKUŁ
Krajowy organ regulacyjny w świetle Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej

Artykuł porusza zagadnienie Europejskiego kodeksu łączności elektronicznej.

ARTYKUŁ
Instrumenty prawne realizacji zadań regulacyjnych na rynku pocztowym (M. Chołodecki, B. Popowska)

Artykuł porusza zagadnienie zadań regulacyjnych na rynku pocztowym.

Potrzebujesz porady prawnej?
ARTYKUŁ
Charakter prawny współdziałania Komisji Europejskiej z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej w regulacji rynku telekomunikacyjnego

Artykuł porusza zagadnienie współdziałania Komisji Europejskiej z Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

KOMENTARZ
Prawo pocztowe. Komentarz (red.: M. Chołodecki, A. Piszcz, T. Skoczny)

Komentarz do ustawy: Prawo pocztowe.

PRACA ZBIOROWA
Kontrola sądowa rozstrzygnięć organów administracji gospodarczej

Kontrola sądowa rozstrzygnięć organów administracji gospodarczej, [w:] Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę, A. Powałowski (red.)

ARTYKUŁ
Charakter prawny orzeczeń lekarskich w sprawach chorób zawodowych (M. Chołodecki)

Artykuł porusza zagadnienie orzeczeń lekarskich w sprawach chorób zawodowych.

KOMENTARZ
Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Komentarz (M. Chołodecki, M. Strzelbicki)

Komentarz do ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

PRACA ZBIOROWA
Dyskrecjonalność koncesjodawcy w postępowaniu o udzielenie koncesji na roboty budowlane lub usługi

Dyskrecjonalność koncesjodawcy w postępowaniu o udzielenie koncesji na roboty budowlane lub usługi [w:] Dyskrecjonalność w prawie administracyjnym, K. Ziemski, M. Jędrzejczyak (red.)

ARTYKUŁ
Artykuł porusza zagadnienie współdziałania gminy i przedsiębiorców prywatnych w realizacji gminnych przewozów pasażerskich.

Współdziałanie gminy i przedsiębiorców prywatnych w realizacji gminnych przewozów pasażerskich (M. Chołodecki, B. Popowska)

PROCEDURY
Publiczne Prawo Gospodarcze. Procedury, (M. Chołodecki, M. Strzelbicki)

Procedury dotyczące Publicznego Prawa Gospodarczego.

ARTYKUŁ
Model kontroli sądowej decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Artykuł porusza zagadnienie kontroli sądowej decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

ARTYKUŁ
Swoistość procedur publicznego prawa gospodarczego, sprawozdanie

Artykuł dotyczy swoistości procedur publicznego prawa gospodarczego

PRACA ZBIOROWA
Sądowa kontrola decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w świetle ustawy Prawo telekomunikacyjne. Zarys problematyki

Sądowa kontrola decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w świetle ustawy Prawo telekomunikacyjne. Zarys problematyki, [w:] Prawo wobec wyzwań współczesności.

ARTYKUŁ
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne w sprawach chorób zawodowych

Artykuł porusza problematykę postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego w sprawach chorób zawodowych.

ARTYKUŁ
Postanowienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Wybrane Zagadnienia

Artykuł porusza problematykę postanowień Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

ARTYKUŁ
Sprawozdanie ze zjazdu Katedr Publicznego Prawa Gospodarczego, Gniezno 20-22 września 2007 r.

Sprawozdanie ze zjazdu Katedr Publicznego Prawa Gospodarczego.